Kontrast

Konferencja 2009

“Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, Kraków, 3 – 4 grudnia 2009

Konferencja 2009
Z przedmowy do wydawnictwa konferencyjnego
W wyniku intensywnych przemian i dzięki przystąpieniu kolejnych dziesięciu krajów do UE rynek ubezpieczeń wszedł w nową fazę rozwoju, w której dominują zjawiska i tendencje charakterystyczne także dla innych rynków ubezpieczeń, w tym również krajów wysokorozwiniętych. Analiza związanych z tym zagadnień wymaga innego, szerszego niż wcześniej podejścia, spojrzenia wielokierunkowego i uwzględnienia procesów globalizacyjnych.Wzajemne poznanie wieloletnich doświadczeń, ich ocena z punktu widzenia dotychczasowych efektów oraz możliwości wykorzystania w dalszych działaniach dla zintensyfikowania rozwoju i dalszego unowocześniania rynku ubezpieczeń gospodarczych jest bardzo pożądane, a nawet konieczne. Celowi temu służyła zorganizowana po raz kolejny przez Katedrę Ubezpieczeń UEK IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

Przewodnim celem Konferencji było ukazanie problematyki ubezpieczeniowej w szerokiej perspektywie uwzględniającej także obserwowane konsekwencje globalnego kryzysu finansowego.

Proces likwidowania różnic między rynkami ubezpieczeniowymi krajów Europy Środkowej i Wschodniej i rynkami krajów wysokorozwiniętych niewątpliwie trwać będzie jeszcze wiele lat, nie tylko z uwagi na ciągle duże różnice w rozwoju gospodarczym i społecznym, lecz także w takich obszarach jak ogólna wiedza ekonomiczna i świadomość ubezpieczeniowa społeczeństw, doświadczenia, tradycja czy nawet nawyki. Zatem dalsza wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie kierunków działań i konkretnych rozwiązań przez przedstawicieli środowisk naukowych i praktyków z krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej niewątpliwie będzie potrzebna. Platformą temu służącą będzie kolejna konferencja naukowa zaplanowana na 2011 r.