Kontrast

Konferencja 2003

“Rynki ubezpieczeniowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, Kraków, 2-4 października 2003

Konferencja 2003

Z przedmowy do wydawnictwa konferencyjnego

Przemiany następujące od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w gospodarkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej dotyczą również rynku ubezpieczeniowego. Jednakże, pomimo czynionych wysiłków i następujących w ich efekcie istotnych zmian, po kilkunastu latach rynek ubezpieczeń gospodarczych w tych krajach w mniejszym lub większym stopniu wciąż pozostaje w tyle za systemami gospodarek zachodnich.Również i społeczeństwa krajów Europy Środkowej i Wschodniej – w swej decydującej większości – w małym stopniu uświadamiają sobie i doceniają potrzebę uwzględnienia ubezpieczeń w swej działalności gospodarczej i wydatkach z budżetów rodzinnych. W każdym z krajów wymienionego regionu, choć sytuacja wyjściowa była bardzo podobna, procesy transformacji rynków ubezpieczeniowych przebiegały w sposób odmienny. Decydowało o tym szereg czynników gospodarczych, społecznych i politycznych. Dochodzenie do analogicznych w zamiarze celów odbywało się w różnym czasie i przy wykorzystaniu różnych mechanizmów prawnych i gospodarczych. W każdym z państw na drodze od gospodarki scentralizowanej do rynkowej zastosowano szereg oryginalnych, choć nie zawsze , lub nie w pełni, skutecznych rozwiązań, popełniono pewne błędy, lecz jednak w znaczącym stopniu zrealizowano zamierzone cele.Wzajemne poznanie kilkunastoletnich doświadczeń, ich ocena z punktu widzenia dotychczasowych efektów oraz możliwości wykorzystania w dalszych działaniach dla zintensyfikowania rozwoju i dalszego unowocześniania rynku ubezpieczeń gospodarczych wydaje się bardzo pożądane, a nawet konieczne. Celowi temu służyć miała zorganizowana w październiku 2003 r. przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie międzynarodowa konferencja naukowa nt.: „Rozwój rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele ośrodków akademickich z Czech, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Polski, a także praktycy z polskich towarzystw i instytucji ubezpieczeniowych.

Wydana w trakcie konferencji publikacja jest plonem wymiany poglądów w trakcie dwudniowej dyskusji merytorycznej podczas tej konferencji i odzwierciedla opinie jej uczestników w odniesieniu do problematyki związanej z rozwojem rynku ubezpieczeń gospodarczych w ich krajach macierzystych.