Kontrast

Katedra Rachunkowości Finansowej

Misja Katedry

Misją Katedry Rachunkowości Finansowej jest tworzenie nauki oraz ukierunkowanie na jej nieustanny rozwój
w oparciu o najnowsze osiągnięcia światowe, a także propagowanie wiedzy wśród szerokiej rzeszy studentów
i kształcenie kadr naukowych przy zachowaniu najwyższych standardów edukacyjnych oraz etycznych
i poszanowaniu dla tradycji.

Katedra Rachunkowości Finansowej skupia się na nieustannym rozwoju swoich pracowników, aby możliwa była realizacja wszechstronnych badań naukowych, wymiany myśli oraz realizacji ich aspiracji w poszanowaniu różnorodności poglądów i oczekiwań. Tym samym Katedra realizuje swoją misję społeczną czerpiąc z doświadczeń przeszłych pokoleń oraz wnosząc swój wkład na rzecz następnych, które będą mogły korzystać z efektów jej pracy. Jest to spójne z misją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: „Rerum cognoscere causas et valorem…”

Wizja Katedry

Katedra stanie się nowoczesną jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą i doradczą, działającą aktywnie na forum naukowym, dydaktycznym i praktycznym,
w sferze lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Będzie ona miejscem przyjaznym pracownikom, doktorantom, seminarzystom i studentom, umożliwiającym realizację ich aspiracji i otwartym na zmiany zachodzące
w otoczeniu, w którym funkcjonuje.

Działalność Katedry

Katedra Rachunkowości Finansowej powstała w roku 1996. Obecnie stanowi ona część Instytutu Finansów należącego do Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zarówno działalność naukowa jej pracowników jak też prowadzone zajęcia dydaktyczne na licznych kierunkach studiów stanowią o jej pozycji na rynku naukowym nie tylko Krakowa, ale również całej Polski.

Badania naukowe Katedry Rachunkowości Finansowej koncentrują się wokół zagadnień sprawozdawczości, analizy
i rewizji finansowej zarówno w kontekście rozwiązań polskich jak również światowych. Są one również uzupełniane
o najnowsze rozwiązania w tym zakresie prezentowane przez uznane organizacje międzynarodowe, w gremiach których zasiadają członkowie Katedry, a także prezentują na ich forum swoje osiągnięcia naukowe (International Association for Accounting Education and Research – IAAER, European Accounting Association – EAA, Integrated Reporting Academic Research Support Group). Nie bez znaczenia są także role pełnione przez nich
w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce czy też Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Katedra Rachunkowości Finansowej poszerza profil kształcenia zgodnie z wymaganiami i trendami rynku pracy. Jej pracownicy prowadzą zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe) w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych – ACCA i CIMA. Należy podkreślić, że w swoich działaniach łączą oni kwestie nauki z jej praktyczną egzemplifikacją wynikającą z ich doświadczeń zawodowych. Liczne grono zatrudnionych w Katedrze osób jest biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i członkami rad nadzorczych kluczowych polskich firm.