Plan studiów II stopnia

SPECJALNOŚCI

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego ›

Zarządzanie finansami Państwa i samorządu terytorialnego

Studia II stopnia

Zarządzanie finansami państwa, podobnie jak i zarządzanie finansami samorządowymi, wymaga profesjonalnego podejścia. W funkcjonowaniu sektora publicznego w ostatnich dekadach zachodziły oraz zachodzą nadal dynamiczne zmiany, polegające na wprowadzaniu nowatorskich metod planowania elementów rachunku ekonomicznego charakterystycznego dla sektora komercyjnego, wdrażaniu metod umożliwiających pomiar efektywności wydatków publicznych przy zastosowaniu kryteriów ilościowych i jakościowych. Współczesne zarządzanie finansami publicznymi jest wspomagane przez nowoczesne technologie informatyczne, które nie tylko usprawniają pracę administracji, ale przyczyniają się do poprawy jakości świadczonych usług. Nowe wyzwania dla dysponentów środków publicznych wynikają też z przynależności do Unii Europejskiej.

Podstawowym założeniem procesu kształcenia na kierunku Zarządzanie Finansami Państwa i Samorządu Terytorialnego jest ścisła współpraca z praktyką. Wykorzystane zostaną dotychczasowe formy tej współpracy oraz rozwinięte będą nowe. Studenci odbywać będą praktyki w jednostkach krajowej administracji skarbowej oraz administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa), jednostkach budżetowych, agencjach wykonawczych, instytucjach systemu ubezpieczeń społecznych, podmiotach ochrony zdrowia kultury i oświaty. Na podstawie wieloletnich doświadczeń Wydziału Finansów i Prawa w podnoszeniu kwalifikacji kadr skarbowych (studia podyplomowe dla resortu finansów) zakłada się kontynuację współpracy z Krajową Szkołą Skarbowości w zakresie praktycznego kształcenia studentów.

Absolwenci kierunku Zarządzanie Finansami Państwa i Samorządu Terytorialnego zdobędą wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw funkcjonowania współczesnego państwa. Wiedza ta połączona będzie z nabyciem umiejętności zarządzania finansami, przy uwzględnieniu światowego dorobku teorii finansów publicznych. W związku ze szczególną rolą sektora publicznego w systemie gospodarczym i społecznym, znacząca uwaga poświęcona jest kompetencjom Absolwentów tego kierunku w działalności zawodowej. Znajduje to wyraz w programie studiów, zwłaszcza w tych przedmiotach, które zorientowane są na przekazywanie praktycznej wiedzy (np. zarządzanie organizacjami publicznymi, zarządzanie projektami, nowe zarządzanie w sektorze publicznym, zarządzanie finansami samorządowymi, kontrola zarządcza i audyt w sektorze publicznym, systemy informatyczne w zarządzaniu publicznym). Zdobyta wiedza teoretyczna oraz określone kompetencje Absolwentów w obszarze jego potencjalnej działalności zawodowej stanowić będą podstawę umiejętności koniecznych przy podejmowaniu decyzji z zakresu gromadzenia, wydatkowania i monitorowania finansowych środków publicznych. W procesie kształcenia nacisk położony zostanie na umiejętność pracy w zespołach ludzkich oraz umiejętność komunikacji z otoczeniem.

Po skończeniu kierunku Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach rządowych i samorządowych, krajowej administracji skarbowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach prywatnych wykorzystujących środki publiczne (UE, zamówienia publiczne), zakładach sektora zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych, organizacjach pożytku publicznego.