UWAGA!

Student kończący studia zobowiązany jest bezwzględnie złożyć pracę dyplomową w dotychczas obsługującym go dziekanacie w terminie nie przekraczającym ostatniego dnia sesji poprawkowej:

 • dla studentów kończących studia w semestrze zimowym 2017/2018  do 04.03.2018 r. (uwagi na fakt, że jest to niedziela – prace będzie można złożyć jeszcze 05.03.2018);
 • dla studentów kończących studia w semestrze letnim 2017/2018 do 16.09.2018 r.

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Jednocześnie informujemy, iż nie jest przewidziana regulaminem inna forma przedłużenia niniejszego terminu!

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dziekanacie tylko i wyłącznie przy spełnieniu wszystkich wymogów oraz po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów (włącznie ze zdjęciami do dyplomu).

Po pozytywnej decyzji Dziekana dotyczącej wznowienia studiów po skreśleniu z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie jedyną możliwością kontynuowania studiów jest skierowanie na powtarzanie ostatniego semestru. Ilość powtarzania ostatniego semestru studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie jest ograniczona decyzją Dziekana.

Podczas powtarzania semestru opiekę nad pisaniem prac dyplomowych obejmą nowi promotorzy wyznaczeni przez Dziekana,
co za tym idzie, nie ma gwarancji dalszej współpracy z dotychczasowymi promotorami
!

Dziekan każdorazowo będzie podejmował decyzję o przydziale do nowych promotorów.

Studenci, którzy powtarzają ostatni semestr studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej zobowiązani są do odebrania indeksu,
w którym należy przepisać uzyskane wcześniej oceny do podpisu Dziekana z powtarzanego semestru (bez dat, nazwisk wykładowców i podpisów – same przedmioty, oceny, godziny i punkty ECTS).

W momencie akceptacji przez promotora pracy dyplomowej należy uzyskać wpis do indeksu z zaliczenia seminarium.

Od semestru zimowego 2016/2017 nie obowiązują już karty egzaminacyjne.


Przed zgłoszeniem się z pracami do Dziekanatu należy wnieść opłatę za druki dyplomowe:

 • 60 złotych za dyplom w języku polskim
 • dodatkowo 40 złotych za odpis dyplomu w języku angielskim ( nieobowiązkowy )

Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualne konto studenta lub we wpłatomacie na terenie kampusu ( w budynku Biblioteki oraz w Pawilonie Sportowym )

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – procedura
W każdym egzemplarzu pracy jako ostatnie, nienumerowane strony należy umieścić SKRÓCONY raport podobieństwa wydrukowany z systemu PLAGIAT.pl
e-Platforma UEK

Na każdej ze stron tego raportu musi podpisać się PROMOTOR.

Promotor jest zobowiązany na pierwszej stronie wersji archiwalnej zatwierdzić pracę do złożenia, a student złożyć tam swój własnoręczny podpis.

Każdy student zgłaszający się do Dziekanatu Wydziału Finansów i Prawa celem złożenia zatwierdzonej przez Promotora pracy dyplomowej ZOBOWIĄZANY JEST przynieść:

3 egzemplarze pracy dyplomowej : dwa sporządzone według instrukcji Promotora  oraz egzemplarz archiwalny (dwustronny wydruk czcionką 9 wsadzony w płaską listwę zaciskową – wymagana zgodność treści z oryginałem – wydruk czarno-biały) – szczegóły.  Na wersji archiwalnej pracy należy na stronie tytułowej złożyć swój własnoręczny podpis.

 • Indeks z wpisanym zaliczeniem z seminarium

w indeksie musi być :

  1. Podana informacja jaki język obcy był realizowany w trakcie studiów (dopisując skrótem w indeksie przy wpisach z języka obcego – np. „j.ang.”)
  2. Wpisane w każdym semestrze ilości godzin wykładów i ćwiczeń z  wszystkich przedmiotów oraz ilości punktów ECTS i daty przy ocenach.
  3. Potwierdzone zwroty książek do wszystkich bibliotek, z których student korzystał („skasowanie” pieczątek bibliotek w indeksie) – jeśli nie korzystał -to nic nie trzeba potwierdzać
  4. Uzupełnione dane dotyczące poszczególnych semestrów ( imię i nazwisko studenta, semestr i rok studiów, rok akademicki )

Studencie!
Zanim udasz się po wpis z seminarium przed złożeniem pracy dyplomowej upewnij się, że w indeksie  z ostatniego semestru są uzupełnione wszystkie wpisy ocen, daty, ECTS i podpisy!

Od semestru zimowego 2016/2017 nie obowiązują już karty egzaminacyjne.

W przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów w indeksie należy samodzielnie przepisać pod nowym powtarzanym semestrem wszystkie zaliczone uprzednio przedmioty wraz z ocenami (bez nazwisk wykładowców i dat) zostawiając miejsce na podpis Dziekana i złożyć dopiero razem z pracą w dziekanacie (nie wcześniej!). Dotyczy to studentów, którzy uzyskali zgodę Dziekana na uznanie zaliczonych wcześniej przedmiotów.

 • Zaświadczenie z pokoju 302 ( budynek główny UEK, III piętro ) o niezaleganiu z płatnościami wobec Uczelni ( musi być już zaksięgowana wpłata za druki dyplomowe )
 • Zdjęcia do dyplomu w formacie 4,5 cm x 6,5 cm w stroju eleganckim

*4 sztuki do dyplomu w języku polskim
*dodatkowo 1 identyczne zdjęcie do odpisu dyplomu w języku angielskim