UWAGA!

Student kończący studia zobowiązany jest bezwzględnie złożyć pracę dyplomową w dotychczas obsługującym go dziekanacie w terminie nie przekraczającym ostatniego dnia sesji poprawkowej:

 • dla studentów kończących studia w semestrze zimowym 2017/2018  do 04.03.2018 r. (uwagi na fakt, że jest to niedziela – prace będzie można złożyć jeszcze 05.03.2018);
 • dla studentów kończących studia w semestrze letnim 2017/2018 do 16.09.2018 r;

w godzinach przyjęć /kliknij link/

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Jednocześnie informujemy, iż nie jest przewidziana regulaminem inna forma przedłużenia niniejszego terminu!

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dziekanacie tylko i wyłącznie przy spełnieniu wszystkich wymogów oraz po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów (włącznie ze zdjęciami do dyplomu).

Po pozytywnej decyzji Dziekana dotyczącej wznowienia studiów po skreśleniu z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie jedyną możliwością kontynuowania studiów jest skierowanie na powtarzanie ostatniego semestru. Ilość powtarzania ostatniego semestru studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie jest ograniczona decyzją Dziekana (umożliwia jednokrotne powtarzanie semestru).

Podczas powtarzania semestru opiekę nad pisaniem prac dyplomowych obejmą nowi promotorzy wyznaczeni przez Dziekana,
co za tym idzie, nie ma gwarancji dalszej współpracy z dotychczasowymi promotorami
!

Dziekan każdorazowo będzie podejmował decyzję o przydziale do nowych promotorów.

Studenci, którzy powtarzają ostatni semestr studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej zobowiązani są do odebrania indeksu,
w którym należy przepisać uzyskane wcześniej oceny do podpisu Dziekana z powtarzanego semestru (bez dat, nazwisk wykładowców i podpisów – same przedmioty, oceny, godziny i punkty ECTS).

W momencie akceptacji przez promotora pracy dyplomowej należy uzyskać wpis do indeksu z zaliczenia seminarium.

Od semestru zimowego 2016/2017 nie obowiązują już karty egzaminacyjne.


Przed zgłoszeniem się z pracami do Dziekanatu należy wnieść opłatę za druki dyplomowe:

 • 60 złotych za dyplom w języku polskim
 • dodatkowo 40 złotych za odpis dyplomu w języku angielskim ( nieobowiązkowy )

Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualne konto studenta lub we wpłatomacie na terenie kampusu ( w budynku Biblioteki oraz w Pawilonie Sportowym )

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – procedura
W każdym egzemplarzu pracy jako ostatnie, nienumerowane strony należy umieścić SKRÓCONY raport podobieństwa wydrukowany z systemu PLAGIAT.pl
e-Platforma UEK

Na każdej ze stron tego raportu musi podpisać się PROMOTOR.

Promotor jest zobowiązany na pierwszej stronie wersji archiwalnej zatwierdzić pracę do złożenia, a student złożyć tam swój własnoręczny podpis.

Każdy student zgłaszający się do Dziekanatu Wydziału Finansów i Prawa celem złożenia zatwierdzonej przez Promotora pracy dyplomowej ZOBOWIĄZANY JEST przynieść:

3 egzemplarze pracy dyplomowej : dwa sporządzone według instrukcji Promotora  oraz egzemplarz archiwalny (dwustronny wydruk czcionką 9 wsadzony w płaską listwę zaciskową – wymagana zgodność treści z oryginałem – wydruk czarno-biały) – szczegóły.  Na wersji archiwalnej pracy należy na stronie tytułowej złożyć swój własnoręczny podpis.

 • Indeks z wpisanym zaliczeniem z seminarium

w indeksie musi być :

  1. Podana informacja jaki język obcy był realizowany w trakcie studiów (dopisując skrótem w indeksie przy wpisach z języka obcego – np. „j.ang.”)
  2. Wpisane w każdym semestrze ilości godzin wykładów i ćwiczeń z  wszystkich przedmiotów oraz ilości punktów ECTS i daty przy ocenach.
  3. Potwierdzone zwroty książek do wszystkich bibliotek, z których student korzystał („skasowanie” pieczątek bibliotek w indeksie) – jeśli nie korzystał -to nic nie trzeba potwierdzać
  4. Uzupełnione dane dotyczące poszczególnych semestrów ( imię i nazwisko studenta, semestr i rok studiów, rok akademicki )

Studencie!
Zanim udasz się po wpis z seminarium przed złożeniem pracy dyplomowej upewnij się, że w indeksie  z ostatniego semestru są uzupełnione wszystkie wpisy ocen, daty, ECTS i podpisy!

Od semestru zimowego 2016/2017 nie obowiązują już karty egzaminacyjne.

W przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów w indeksie należy samodzielnie przepisać pod nowym powtarzanym semestrem wszystkie zaliczone uprzednio przedmioty wraz z ocenami (bez nazwisk wykładowców i dat) zostawiając miejsce na podpis Dziekana i złożyć dopiero razem z pracą w dziekanacie (nie wcześniej!). Dotyczy to studentów, którzy uzyskali zgodę Dziekana na uznanie zaliczonych wcześniej przedmiotów.

 • Zaświadczenie z pokoju 302 ( budynek główny UEK, III piętro ) o niezaleganiu z płatnościami wobec Uczelni ( musi być już zaksięgowana wpłata za druki dyplomowe )
 • Zdjęcia do dyplomu w formacie 4,5 cm x 6,5 cm w stroju eleganckim

*4 sztuki do dyplomu w języku polskim
*dodatkowo 1 identyczne zdjęcie do odpisu dyplomu w języku angielskim

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE PRACA DYPLOMOWA ZOSTANIE PRZYJĘTA W DZIEKANACIE TYLKO I WYŁĄCZNIE
PO SPEŁNIENIU WSZYSTKICH WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW FORMALNYCH!