Kierunki studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK - ACCA są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Dzięki kwalifikacji ACCA rozwiniesz umiejętności niezbędne na takich stanowiskach, jak: Członek zarządu ds. finansowych (CFO) Kontroler finansowy Analityk biznesowy Audytor Specjalista ds. controllingu Zarządzający funduszami inwestycyjnymi Manager ds. planowania i analiz Manager ds. raportowania Dyrektor ds. ryzyka Dyrektor finansowy

W zależności od zainteresowania słuchaczy studia prowadzone są w Krakowie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie.

WIĘCEJ
Studia Analityk Finansowy CFA realizowane są we współpracy ze stowarzyszeniem CFA Society Poland. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z dziedziny doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, zarządzania ryzykiem, instrumentów pochodnych, zarządzania inwestycjami finansowymi oraz standardów sprawozdawczości finansowej, które pozwolą na skuteczne przygotowanie do egzaminów CFA Level I.

WIĘCEJ
Studia są adresowane głównie do pracowników podmiotów leczniczych (szpitale, przychodnie) zajmujących się między innymi analizami finansowymi, budżetowaniem czy wycenami procedur medycznych. Mogą być również interesujące dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, jak również osób zajmujących się nadzorem właścicielskim z poziomu urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych czy miast.

W zależności od zainteresowania słuchaczy studia prowadzone są w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Poznaniu.

WIĘCEJ
Adresatami studiów są w głównej mierze pracownicy instytucji finansowych, spółek inwestycyjnych, przedsiębiorstw, inwestorzy giełdowi, a także pracownicy naukowi zamierzający prowadzić badania naukowe z wykorzystaniem metod ilościowych.
Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu empirycznych metod stosowanych w analizie sytuacji na rynkach finansowych, a także wykształcenie praktycznych umiejętności pozyskiwania przetwarzania danych oraz modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych i finansowych w środowisku R.

WIĘCEJ
Studia adresowane są do absolwentów studiów finansowych/ekonomicznych, zainteresowanych pracą w polskich i europejskich instytucjach finansowych. Szczególną grupą odbiorców są pracownicy sektora bankowego różnych szczebli, którzy chcą przygotować się do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca i ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, jak również certyfikowanego konsultanta ds. finansowych.

WIĘCEJ
Studia podyplomowe Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. W szczególności oferta studiów skierowana jest do kadry zarządzającej, specjalistów rachunkowości zarządczej, analityków finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów finansowych, controllerów, pracowników działów controlingu oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu.

WIĘCEJ
Studia podyplomowe „Menedżer spółek samorządowych” są adresowane głównie do kadry zarządzającej i kierowniczej spółek samorządowych oraz kandydatów do objęcia tych funkcji i stanowisk (komunalnych, wodociągowych, kanalizacyjnych itp.). Mogą być również atrakcyjne dla pracowników nadzoru właścicielskiego w samorządach.

W zależności od zainteresowania słuchaczy studia prowadzone są w Krakowie, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Sandomierz/Tarnobrzegu, Tarnowie, Warszawie.

WIĘCEJ
Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji pośrednika kredytowego pracującego w strukturach podmiotów finansowych oraz samodzielnie, jako ich agenci. Celem studiów jest merytoryczne przygotowanie słuchaczy, planujących przystąpić do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego przed Komisją Nadzoru Finansowego, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2017, poz. 819).

WIĘCEJ
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją prowadzić, a także dla pracowników małych i średnich ,,firm" zainteresowanych uzupełnieniem, pogłębieniem i usystematyzowaniem oraz aktualizacją wiedzy prawniczej oraz wszystkich osób, które w jakiś sposób stykają się w swojej pracy z działalnością gospodarczą. Studia prowadzi Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

WIĘCEJ
Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i praktyki konsularnej oraz elementów dyplomacji. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji konsularnych, przygotowując absolwenta do kariery w służbie konsularnej (oraz w dyplomacji). Może być także wykorzystana przy wykonywaniu czynności niezwiązanych bezpośrednio z pracą w służbie zagranicznej. Studia prowadzi Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

WIĘCEJ
Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie. Studia prowadzi Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

WIĘCEJ
Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać reguły zamówień publicznych, czy też pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, a w szczególności dla kadry zarządzającej, pracowników instytucji zamawiających uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych, a także dla osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne.

WIĘCEJ
Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zainteresowanych pracą lub już pracujących w zawodzie doradcy finansowego. Szczególną grupą odbiorców są pracownicy podmiotów pośrednictwa finansowego - w tym banków - którzy chcą przygotować się do egzaminu na stopień zawodowy Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych, w ramach systemu standardów kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich.

WIĘCEJ
Studia podyplomowe „Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego” są adresowane głównie do osób pracujących w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Studia są dedykowane również osobom, które w przyszłości chcą pracować w takich działach. Mogą być również atrakcyjne dla absolwentów wydziałów ekonomicznych i prawa.

W zależności od zainteresowania słuchaczy studia prowadzone są w Krakowie, Katowicach, Kielcach, Krośnie, Lublinie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Sandomierzu/Tarnobrzegu, Tarnowie, Warszawie, Zamościu.

WIĘCEJ
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza ekonomicznych i prawniczych zamierzających prowadzić prawno-finansową obsługę sektora prywatnego i publicznego, w szczególności jako radca prawny, doradca podatkowy, pracownik działu księgowego, podatkowego, audytu oraz pełniących funkcje kierownicze w działach finansowych podmiotów gospodarczych.

WIĘCEJ
Celem studiów jest kształcenie od podstaw z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i wyników, rachunkowości podatkowej, budżetowej, zasad analizy sprawozdań finansowych i ich wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ponadto, słuchacze zapoznają się również z wybranymi zagadnieniami prawa w szczególności prawa podatkowego.

WIĘCEJ
Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych” są adresowane głównie do prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych oraz kandydatów do objęcia tych funkcji i stanowisk. Na studia zapraszamy również absolwentów wydziałów prawa, jak i wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

W zależności od zainteresowania słuchaczy zajęcia w ramach studiów prowadzone są w: Krakowie, Rzeszowie, Kielcach Lublinie, Warszawie, Katowicach, Poznaniu.

WIĘCEJ
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką ubezpieczeń w miejscu pracy (wybór ofert, zarządzanie ubezpieczeniami, zgłaszanie i likwidacja szkód, doubezpieczanie, współpraca z pośrednikami ubezpieczeniowymi). Adresatami studiów mogą być: dyrektorzy finansowi i handlowi, specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem, pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ubezpieczenia, korporacyjni doradcy finansowi, osoby związane z firmami brokerskimi i innymi firmami pośrednictwa finansowego.

WIĘCEJ
Celem studiów jest zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej w ujęciu interdyscyplinarnym, w odniesieniu do wiedzy ekonomicznej, zwłaszcza w obszarze rachunkowości i wyceny dóbr niematerialnych, w zakresie problematyki zarządzania własnością intelektualną oraz procesów komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. W ramach studiów szczegółowo zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu ochrony praw własności intelektualnej w ujęciu praktycznym, co pozwoli absolwentom kierunku nie tylko na zdobycie i pogłębienie wiedzy prawniczej ale także umiejętności komercjalizacji wiedzy i technologii. Studia prowadzi Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

WIĘCEJ
Studia "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego" są adresowane w szczególności do pracowników przedsiębiorstw, instytucji administracyjnych, rządowych i naukowo-badawczych, działających w sektorze paliwowo-energetycznym. Oferta studiów skierowana jest zarówno do menedżerów, jak i specjalistów, zatrudnionych w działach finansowych, zarządzania ryzykiem, analiz rynkowych, zarządzania portfelem, optymalizacji, zakupów i sprzedaży oraz badań i rozwoju.

WIĘCEJ
Adresatami studiów są pracownicy instytucji finansowych (tj. banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych), spółek inwestycyjnych, izb rozliczeniowych, departamentów finansowych oraz działów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inwestorzy giełdowi.
Program studiów bazuje na wymogach Global Association of Risk Professionals (GARP®), a tym samym umożliwia przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych i uzyskania tytułu Financial Risk Manager (FRM®), który jest powszechnie rozpoznawalny w branży finansowej i potwierdza wysokie kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.

WIĘCEJ