Ogłoszenia dziekanatu


W związku z przerwą świąteczną w dniach od 19 do 21 kwietnia 2019 r.

Dziekanat Wydziału Finansów i Prawa będzie NIECZYNNY.

W dniach od 18 do 23 kwietnia 2019 r. dyżury Dziekana i Prodziekanów są odwołane.

________________________________________________________________

Opłaty za semestr letni 2018/2019 będą naliczane dopiero po zaliczeniu semestru zimowego 2018/2019 w systemie.
Studenci, którzy chcą skorzystać ze zniżki za wcześniejszą wpłatę czesnego, mogą dokonać tej wpłaty wcześniej (na to samo konto co poprzednią opłatę) – nie muszą czekać na pojawienie się naliczeń.
Semestr zimowy 2018/2019 będzie rozliczany w terminie od 10 do 29 marca 2019 roku.
Złożenie indeksu w dziekanacie nie jest równoznaczne z zaliczeniem semestru.

________________________________________________________________

WYBÓR SPECJALNOŚCI dla studentów I roku studiów II stopnia -tura uzupełniająca 4-7.IV.2019/kliknij/

________________________________________________________________

POWTARZANIE PRZEDMIOTU

Studentów I roku (którzy rozpoczęli studia od 1  X 2018) obowiązuje nowy Regulamin Studiów,
który stanowi, że w semestrze można powtarzać tylko jeden przedmiot!
Jednocześnie ilość powtarzanych przedmiotów w toku całych studiów wynosi odpowiednio:

 • na studiach I stopnia do 3 przedmiotów,
 • na studiach II stopnia do 2 przedmiotów,
 • na studiach jednolitych magisterskich do 5 przedmiotów.

Opłata za powtarzany przedmiot wynosi 130 zł. za 1 ECTS i wymagana jest dopiero w semestrze, w którym będzie realizowane powtarzanie przedmiotu.

PODANIE O POWTARZANIE PRZEDMIOTU (dla studentów I roku) – do pobrania

Powyższe podanie należy złożyć w dziekanacie do dnia 11 marca 2019 roku.

Studia, po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru bądź z powodu zaległości finansowych,
można wznowić tylko jeden raz na cały tok studiów. Pierwszego semestru nie można powtórzyć.

________________________________________________________________

POWTARZANIE SEMESTRU

Informujemy, że studenci  decydujący się na powtarzanie semestru letniego w roku akademickim 2018/2019, są zobligowani do złożenia stosownego podania (dotyczy to osób, które tego podania jeszcze nie złożyły), a także do złożenia oświadczenia o podjęciu studiów we właściwym dziekanacie w terminie do 15 lutego 2019 roku.

OŚWIADCZENIE O PODJĘCIU STUDIÓW (do pobrania)

Każdy student powtarzający semestr powinien złożyć powyższe oświadczenie przed rozpoczęciem powtarzanego semestru.

Informacje dotyczące zapisów do nowych promotorów INFORMACJE /kliknij/

Zapisy do nowych promotorów będą się odbywały (osobiście bądź telefonicznie) od dnia 25 lutego 2019 r. odpowiednio:

 • studia stacjonarne I stopnia w pokoju 012 (tel. 293-57-04)
 • studia niestacjonarne I stopnia w pokoju 012a (tel. 293-51-10)
 • studia stacjonarne II stopnia w pokoju 011a (tel. 293-55-84)
 • studia niestacjonarne II stopnia w pokoju 012a (tel. 293-51-01)

do piątku 1 marca 2019 r. Obowiązuje limit zapisów.
Studenci, którzy nie dokonają zapisu w wyznaczonym terminie, zostaną przydzieleni do promotora decyzją dziekana.

________________________________________________________________

Przypominamy, iż pierwszego semestru nie można powtarzać.
W przypadku jego niezaliczenia, studenci zostaną skreśleni z listy studentów.

________________________________________________________________

Każdy student przebywający na urlopie, niezwłocznie po jego zakończeniu zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie
Oświadczenia o podjęciu studiów po urlopie – w przeciwnym razie nastąpi skreślenie z listy studentów.

________________________________________________________________

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU

________________________________________________________________

Studenckie praktyki zawodowe – procedura i opiekunowie praktyk

Opiekunowie I roku, pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych i koordynatorzy ds. wyjazdów zagranicznych

________________________________________________________________

PRACA DYPLOMOWA

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie to ostatni dzień sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów.

Jednocześnie informujemy, iż nie jest przewidziana regulaminem inna forma przedłużenia niniejszego terminu!

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Sprawy związane z systemem antyplagiatowym (pytania i wszelkie problemy) należy zgłaszać pod adres e-mail: uasa@uek.krakow.pl

Podczas powtarzania semestru opiekę nad pisaniem prac dyplomowych obejmą nowi promotorzy
wyznaczeni przez Dziekana, co za tym idzie, nie ma gwarancji dalszej współpracy z dotychczasowymi promotorami!

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dziekanacie tylko i wyłącznie przy spełnieniu wszystkich wymogów oraz po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów (włącznie ze zdjęciami).

Procedura dyplomowania obowiązująca od 2019 roku

Wymogi dotyczące składania pracy dyplomowej w dziekanacie /kliknij/

Wykaz pytań na egzamin dyplomowy /kliknij/

________________________________________________________________

INDEKS

Ostateczny termin złożenia indeksu w dziekanacie:

 • dla studentów – 11 marca 2019
 • dla doktorantów III i IV roku 18/19 11 marca 2019
 • dla doktorantów I i II roku 18/19 – 30.09.2019

Indeks powinien posiadać wszystkie wymagane programem studiów wpisy ocen, nazwiska prowadzących zajęcia (egzaminatorów), liczby godzin i punktów ECTS oraz ewentualne podania do Dziekanów (same podania nie będą przyjmowane). Aby przyspieszyć proces obsługi w dziekanacie, Studenci proszeni są o przynoszenie już wypełnionych podań pobranych ze strony internetowej Wydziału Finansów i Prawa – link: podania do pobrania .

Doktoranci I i II roku 18/19 poza zaliczeniem przedmiotów objętych planem i programem studiów w danym roku,
powinni wraz z indeksem corocznie przedstawić kierownikowi studiów:

 • sprawozdanie z realizacji procesu kształcenia oraz prac zmierzających do przygotowania rozprawy doktorskiej,
 • pisemną opinię opiekuna naukowego lub promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Niedopełnienie powyższych terminów będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów lub doktorantów.

Złożenie indeksu w dziekanacie nie jest równoznaczne z zaliczeniem semestru – semestry będą rozliczane do końca marca 2019 r.

________________________________________________________________

LISTY PROMOTORÓW, przewidzianych do prowadzenia seminarium w roku akad. 2018/2019 /kliknij/
Terminarz i instrukcja zapisów na seminaria (kliknij)

DODATKOWA LISTA PROMOTORÓW, wyznaczonych do prowadzenia seminarium dla studentów powtarzających ostatni semestr od II 2019 r. /kliknij/

________________________________________________________________

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI I WYKŁADY DO WYBORU na rok akademicki  2018/2019 (kliknij)

________________________________________________________________

Wzory podań do pobrania /kliknij/

Dyżury Dziekana i Prodziekanów /kliknij/


Kierownictwo dziekanatu


Kierownik dziekanatu

mgr Jolanta Salwa
pok. 011 (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 52 20; fax 12 293 5892
e-mail: dzk.fi@uek.krakow.pl

Zastępca kierownika dziekanatu

mgr Katarzyna Światłoń
pok. 011a (parter, Budynek Główny)
tel. 12 293 55 84
e-mail: swiatlok@uek.krakow.pl


Dziekanat obsługuje studentów następujących kierunków:

 • Audyt finansowy,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem,
 • Corporate Finance
 • Finanse i rachunkowość,
 • Prawo,
 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego.

Dziekanat obsługuje również uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Finansów i Prawa.

Sprawy związane z postępowaniami awansowymi (przewody doktorskie i post. habilitacyjne)
prowadzi Pani mgr Grażyna Okręglicka, pok. 014 (parter, budynek główny), tel. 12 293 58 43, e-mail: okreglig@uek.krakow.pl
w dniach: wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00-14:00.

.


Dyżury dziekanatu

(godziny przyjęć dla studentów i doktorantów)

 • poniedziałek 11:00-14:00
 • wtorek 11:00-14:00
 • środa – NIECZYNNE
 • czwartek 11:00-14:00
 • piątek 11:00-14:00 i 15:00-17:00
 • sobota 08:00-13:00 (tylko w soboty wykazane w poniższym harmonogramie)
  W pozostałe soboty dziekanaty są NIECZYNNE.

W związku z przerwą świąteczną w dniach od 19 do 21 kwietnia 2019 r.
Dziekanat Wydziału Finansów i Prawa będzie NIECZYNNY.


Dziekanat jest czynny tylko i wyłącznie w poniższe soboty:

 • 09.03.2019
 • 23.03.2019
 • 06.04.2019
 • 27.04.2019
 • 11.05.2019
 • 25.05.2019
 • 15.06.2019
 • 29.06.2019

W pozostałe soboty dziekanaty będą NIECZYNNE.


Pokój 101, 011a oraz 010 z uwagi na pojedynczą obsadę będą czynne w powyższe soboty naprzemiennie.
W pozostałe dni obowiązuje je dyżur standardowy.

Zastępstwa w pracujące soboty i na dyżurze popołudniowym 15:00-17:00 w piątki:

 • za pok. 101 w pok. 010 lub 011a
 • za pok. 010 w pok. 011a
 • za pok. 011a w pok. 010

UWAGA!
W przypadku braku kontaktu telefonicznego prosimy wszelkie sprawy kierować drogą mailową na poniżej podane adresy.
Pierwszeństwo obsługi mają osoby będące bezpośrednio w dziekanacie – wówczas telefony nie są odbierane.


Obsługa administracyjna studentów:

Odbiór dyplomów z obron 2017/2018 (obrony czerwiec – listopad 2018):

 • studia magisterskie stacjonarne – pokój 010 (mgr Jadwiga Węglarz), 
 • magisterskie niestacjonarne – pokój 012 (mgr Katarzyna Bakalarz),
 • licencjackie stacjonarne – pokój 010 (mgr Jadwiga Węglarz),
 • licencjackie niestacjonarne – pokój 012a (inż. Ilona Strzelecka),
 • studia w języku angielskim – pok. 012 (mgr Katarzyna Bakalarz)

Rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy od 1 października 2018 r.)
(tabelka do pobrania/kliknij/)