Władze Wydziału – Dyżury Dziekanów


Dyżury Władz Wydziału FiP od 26 czerwca do 27 września 2019  zostają zawieszone.


Dziekan Wydziału Finansów i Prawa

Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK

Podejmuje decyzje w sprawach dotyczących:

 • Ponownego wpisu na listę studentów po skreśleniu
 • Przeniesienia z innych kierunków studiów lub innych uczelni

Termin konsultacji

 • poniedziałek 12:00-13:00

Kontakt
Budynek Główny, pok. 013


Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK

Rozpatruje sprawy studentów:

 • Kierunku Prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Corporate Finance & Accounting (studia w j. angielskim)
 • Studentów realizujących część studiów na wyjazdach stypendialnych

Termin konsultacji

 • poniedziałek 13:00-14:00
 • wtorek  13:00-14:00

Kontakt
Budynek Główny, pok. 014


Prodziekan ds. Studenckich

Dr  hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK

Rozpatruje sprawy studentów

 • studiów stacjonarnych kierunków:
  • Finanse i rachunkowość,
  • Audyt finansowy,
  • Bankowość i zarządzanie ryzykiem
  • Rynki finansowe
  • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Termin konsultacji

 • wtorek 10:00-11:00
 • piątek 10:00-11:00

Kontakt
Budynek Główny, pok. 014


Prodziekan ds. Rozwoju

Dr hab. Maria Płonka, prof. UEK

Rozpatruje sprawy studentów:

 • studiów niestacjonarnych kierunków:
  • Finanse i rachunkowość,
  • Audyt finansowy,
  • Bankowość i zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Termin konsultacji

 • środa 12:00-13:00
 • czwartek 12:00-13:00

Kontakt
Budynek Główny, pok. 014


Koordynator ds. dydaktycznych na kierunku Prawo

Dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK

Termin konsultacji

 • do ustalenia

Kontakt
Budynek Główny, pok. 014


Wykaz spraw rozpatrywanych przez Prodziekanów :

Wzory druków podań do pobrania /kliknij/

 • podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie przedmiotu
 • podanie o powtarzanie semestru
 • podanie o roczne rozliczenie
 • podanie o indywidualny tryb odbywania zajęć ( ITZ )
 • podanie o indywidualny plan studiów ( IPS )
 • podanie o indywidualny program kształcenia ( IPK )
 • podanie o urlop okolicznościowy
 • podanie o przedłużenie terminu realizacji  różnic programowych
 • podanie o zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną
 • podanie o wydanie duplikatu ELS
 • podanie o wydanie duplikatu indeksu
 • podanie o wydanie duplikatu dyplomu
 • decyzja o skreśleniu z listy studentów
 • decyzja o przepisaniu ocen z innej uczelni lub w związku z powtarzaniem semestru
 • podanie o możliwość realizacji przedmiotów w trakcie urlopu   okolicznościowego
 • podanie o zmianę promotora (za pisemną zgodą obecnego i preferowanego promotora)