Dokumenty do pobrania – wzory podań


Podania do Dziekana i Prodziekanów należy składać u odpowiedniego pracownika dziekanatu /kliknij/

Aby przyspieszyć proces obsługi w dziekanacie, Studenci proszeni  są o przynoszenie już wypełnionych podań,  pobranych ze strony internetowej Wydziału Finansów i Prawa.

Do podań bezwzględnie należy dołączyć indeks uzupełniony we wszystkie wymagane wpisy.


UWAGA!

W sprawach nieobjętych w poniższych wzorach podań – należy samodzielnie opracować wniosek ze szczegółowym uzasadnieniem.

Podanie o zmianę wykładu do wyboru należy samodzielnie napisać i uzyskać na nim zgodę obu prowadzących oraz skierować do Prodziekana Wydziału FiP.

Nie ma przedłużenia sesji.

Powtarzać przedmiot można tylko raz. W przypadku braku jego zaliczenia, student zostaje skierowany na powtarzanie ostatniego niezaliczonego semestru.

 1. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów (przed podpisaniem umowy)
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o naukę
 3. Wniosek o roczne rozliczenie języka obcego – w przypadku braku semestralnego zaliczenia
 4. Wpis warunkowy (powtarzanie przedmiotu) (do 3 przedmiotów) -powtarzać przedmiot można tylko 1 raz
 5. Powtarzanie semestruilość powtarzania ostatniego semestru studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie jest ograniczona decyzją Dziekana
 6. Wznowienie studiów na tym samym kierunkuponowny wpis na listę studentów po skreśleniu (tylko po zaliczeniu 1 semestru)
 7. Wznowienie studiów (ponowny wpis na listę studentów) z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie przedmiotu tylko po zaliczeniu 1 semestru
 8. Wznowienie studiów (ponowny wpis na istę studentów) z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie semestrutylko po zaliczeniu 1 semestru – ilość powtarzania ostatniego semestru studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, jak i ilość wznowień, jest ograniczona decyzją Dziekana
 9. Indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ) – tylko po zaliczeniu 1 semestru oraz spełnieniu wymogu wysokości średniej ocen w zależności od kierunku studiów
 10. Ponowny wpis na listę studentówpo skreśleniu z powodu zaległości finansowych
 11. Przeniesienie na inny kierunek studiów w UEK
 12. Przyjęcie do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (przeniesienie z innej uczelni)
 13. Roczny okres rozliczeniowy
 14. Urlop od zajęć dydaktycznych
 15. Prośba o wyrażenie zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów
 16. Prośba o wyrażenie zgody na studiowanie według indywidualnego programu studiów
 17. Zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną
 18. Zmiana formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną