Dokumenty do pobrania – wzory podań


UWAGA!
Studentów I roku (którzy rozpoczęli studia od 1  X 2018) obowiązuje nowy Regulamin Studiów,
który stanowi, że w semestrze można powtarzać tylko jeden przedmiot!
Jednocześnie ilość powtarzanych przedmiotów w toku całych studiów wynosi odpowiednio:

 • na studiach I stopnia do 3 przedmiotów,
 • na studiach II stopnia do 2 przedmiotów,
 • na studiach jednolitych magisterskich do 5 przedmiotów.

Opłata za powtarzany przedmiot wynosi 130 za 1 ECTS i wymagana jest dopiero w semestrze, w którym będzie realizowane powtarzanie przedmiotu.

PODANIE O POWTARZANIE PRZEDMIOTU (dla studentów I roku) – do pobrania

Powyższe podanie należy złożyć w dziekanacie do dnia 15 września 2019 roku.


Podania do Dziekana i Prodziekanów należy składać u odpowiedniego pracownika dziekanatu /kliknij/

Aby przyspieszyć proces obsługi w dziekanacie, Studenci proszeni  są o przynoszenie już wypełnionych podań,  pobranych ze strony internetowej Wydziału Finansów i Prawa.

Do podań bezwzględnie należy dołączyć indeks uzupełniony we wszystkie wymagane wpisy (nie dotyczy to studentów zrekrutowanych po X 2018 r.)


POWTARZANIE SEMESTRU
Informujemy, że studenci  decydujący się na powtarzanie semestru letniego w roku akademickim 2018/2019, są zobligowani do złożenia stosownego podania (dotyczy to osób, które tego podania jeszcze nie złożyły), a także do złożenia oświadczenia o podjęciu studiów we właściwym dziekanacie w terminie do 15 lutego 2019 roku. Informacje dotyczące zapisów do nowych promotorów będą dostępne od 20 lutego 2019 roku.

Każdy student powtarzający semestr powinien złożyć powyższe oświadczenie z początkiem powtarzanego semestru.


Każdy student przebywający na urlopie, niezwłocznie po jego zakończeniu zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie Oświadczenia o podjęciu studiów po urlopie – w przeciwnym razie nastąpi skreślenie z listy studentów.


UWAGA!

Studenci zostają skreśleni z listy studentów w następujących przypadkach:

 • niepodpisanie umowy o naukę i ślubowania w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć,
 • niezaliczenie semestru w regulaminowym terminie,
 • niezłożenie pracy dyplomowej w regulaminowym terminie,
 • braku postępów w nauce,
 • rezygnacji ze studiów.

W sprawach nieobjętych w poniższych wzorach podań – należy samodzielnie opracować wniosek ze szczegółowym uzasadnieniem.

Podanie o zmianę wykładu do wyboru należy samodzielnie napisać i uzyskać na nim zgodę obu prowadzących oraz skierować do Prodziekana Wydziału FiP w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć.

Nie ma przedłużenia sesji.

Powtarzać przedmiot można tylko raz. W przypadku braku jego zaliczenia, student zostaje skierowany na powtarzanie ostatniego niezaliczonego semestru.


 1. Wypowiedzenie umowy o naukę dla studentów przyjętych od X 2018 r.
 2. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów (przed podpisaniem umowy)
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o naukę
 4. Wniosek o roczne rozliczenie języka obcego – w przypadku braku semestralnego zaliczenia
 5. Wpis warunkowy (powtarzanie przedmiotu) (do 3 przedmiotów) -powtarzać przedmiot można tylko 1 raz (nie dotyczy studentów zrekrutowanych od roku ak. 2018/2019)
 6. Wznowienie studiów na tym samym kierunkuponowny wpis na listę studentów po skreśleniu (tylko po zaliczeniu 1 semestru)
 7. Wznowienie studiów (ponowny wpis na listę studentów) z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie przedmiotu tylko po zaliczeniu 1 semestru
 8. Wznowienie studiów (ponowny wpis na istę studentów) z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie semestrutylko po zaliczeniu 1 semestru – ilość powtarzania ostatniego semestru studiów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie, jak i ilość wznowień, jest ograniczona decyzją Dziekana
 9. Indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ) – tylko po zaliczeniu 1 semestru oraz spełnieniu wymogu wysokości średniej ocen w zależności od kierunku studiów
 10. Ponowny wpis na listę studentówpo skreśleniu z powodu zaległości finansowych
 11. Przeniesienie na inny kierunek studiów w UEK
 12. Przyjęcie do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (przeniesienie z innej uczelni)
 13. Roczny okres rozliczeniowy
 14. Urlop od zajęć dydaktycznych
 15. Prośba o wyrażenie zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów
 16. Prośba o wyrażenie zgody na studiowanie według indywidualnego programu studiów
 17. Zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną
 18. Zmiana formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną