Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


 

Powstanie Wydziału

Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) – a od 1 października 2016 r. przekształcony w   Wydział Finansów i Prawa  – powstał w roku akademickim 2002/2003. Utworzenie Wydziału było konsekwencją intensywnego rozwoju Uczelni  w ostatnich dwóch dekadach. Przejawiało się  to  w rozwoju kadry naukowej, powiększaniu liczby studentów, w osiągnięciach  badawczych i publikacyjnych, przede wszystkim Wydziału Ekonomii, na którym funkcjonowały katedry finansowe, katedra prowadząca badania nad nowoczesnym zastosowaniem rachunkowości w procesach mikroekonomicznych oraz katedra zajmująca się badaniami nad ochroną i finansowaniem środowiska naturalnego.

Powstanie Wydziału stało się możliwe także dzięki rozwojowi  nauk matematycznych i ich zastosowania  w ekonomii oraz w  finansach. Równie pomyślny był rozwój nauki prawa i różnych jego specjalności, w tym prawa gospodarczego, handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa finansowego, prawa bankowego oraz prawa podatkowego. Wydział Finansów i Prawa jest więc owocem rozwoju zarówno Wydziału Ekonomii jak i Wydziału Zarządzania, na którym działała Katedra Matematyki oraz Katedra Prawa. Katedry te wchodzą obecnie w skład Wydziału Finansów i Prawa.

.

Misja Wydziału

Misja Wydziału Finansów i Prawa wynika z historycznej dewizy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wyrażonej sentencją Rerum cognoscere causas et valorem   – Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Misja ta wyraża się w prowadzeniu badań naukowych poszerzających wiedzę w obszarze nauk społecznych i prawnych, kształceniu wysoko kwalifikowanych kadr w dziedzinie nauk ekonomicznych, budowaniu właściwych postaw społecznych, wychowywaniu młodzieży w duchu poszanowania prawa i demokracji.

.

Działalność Wydziału

Na Wydziale Finansów i Prawa prowadzone są interdyscyplinarne badania nad współczesnymi zjawiskami i procesami finansowymi, rolą pieniądza w gospodarce rynkowej, instytucjami finansowymi, instrumentami finansowymi, nad finansami publicznymi, finansami samorządowymi, bankowością, polityką monetarną, rynkami kapitałowymi, a także z zakresu teorii  rachunkowości i rachunkowości finansowej oraz polityki przemysłowej i ekonomiki ochrony środowiska. Zjawiska i procesy finansowe są także przedmiotem badań  nauk prawnych. Potencjał kadrowy Wydziału Finansów i Prawa stanowią badacze wymienionych specjalności, co oznacza, że Wydział ten jest prężną jednostką badawczą, a także dydaktyczną Uczelni.

Na Wydziale prowadzone są zajęcia na studiach I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość w języku polskim oraz w języku angielskim zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Z kolei na uzupełniających studiach magisterskich, także w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę na pięciu kierunkach, których programy kształcenia zostały dostosowane do potrzeb rynku. Są to obok kierunku Finanse i rachunkowość, kierunki: Audyt finansowy, Bankowość i zarządzanie ryzykiem, Rynki finansowe oraz Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego. Na Wydziale Finansów i Prawa prowadzone są także unikatowe w skali Uczelni jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo.

Wydział promuje nie tylko młodych własnych pracowników naukowych, ale także pracowników spoza UEK. Samodzielni pracownicy Wydziału prowadzą wykłady oraz seminaria doktorskie w trybie niestacjonarnym, a od roku akademickiego 2008/2009 również na studiach doktoranckich stacjonarnych.

Realizując swoje podstawowe cele Wydział Finansów i Prawa dąży do zintensyfikowania kształcenia na  studiach podyplomowych. Popyt na ten rodzaj wiedzy wzrasta wraz z rozwojem sektora finansowego w Polsce i ogólnym rozwojem stosunków gospodarczych. W szczególności na Wydziale prowadzone są studia podyplomowe z zakresu analizy finansowej, bankowości, rachunkowości finansowej i menedżerskiej, zarządzania finansami, doradztwa podatkowego, prawa zamówień publicznych, finansów samorządu terytorialnego oraz ubezpieczeń gospodarczych.

.

Potencjał kadrowy

Katedry tworzące Wydział Finansów i Prawa prowadzą wysoko oceniane badania naukowe, a także badania na rzecz praktyki gospodarczej, instytucji rządowych oraz samorządowych. Pracownicy Wydziału realizują projekty i ekspertyzy we współpracy z różnymi podmiotami, w tym zwłaszcza instytucjami finansowymi. We wszystkich dyscyplinach efekty badań naukowych pracowników Wydziału zauważane są w skali ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej, a działalność naukowo-badawcza stanowi dominujący obszar aktywności zawodowej. Pracownicy Wydziału Finansów i Prawa pełnią także odpowiedzialne funkcje w różnych instytucjach publicznych, podmiotach rynku finansowego, organach nadzorczych spółek kapitałowych, a także krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych.

.

Absolwenci

Absolwenci Wydziału Finansów i Prawa są cenionymi pracownikami i z łatwością znajdują zatrudnienie przede wszystkim w bankach,  spółkach konsultingowych, biurach maklerskich, obsłudze funduszy inwestycyjnych,  biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, kancelariach doradztwa podatkowego, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach różnych branż, instytucjach Unii Europejskiej w Polsce jak również w krajach członkowskich Unii, departamentach zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych jak  i niefinansowych,  funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ekologicznych funduszach inwestycyjnych, firmach audytorskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, służbach planistyczno-zarządzających organów samorządowych wszystkich  szczebli, instytucjach zarządzających finansami publicznymi i mieniem komunalnym i różnych innych instytucjach oraz wykonując wolny zawód np. doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego, biegłego rewidenta, księgowego, dealera i brokera.