Instytucja Rzecznika Finansowego – ukraińskie spojrzenie na polskie doświadczenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Instytucja Rzecznika Finansowego – ukraińskie spojrzenie na polskie doświadczenia”

Kraków 6 lipca 2018 r.


O konferencji:

Konferencja odbywa się w przeddzień rozważenia i wprowadzenia w życie przez Radę Najwyższą Ukrainy przepisów projektu ustawy nr 8055 „O rzeczniku finansowym”. Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania instytucji Rzecznika Finansowego oraz umożliwienie przedstawicielom instytucji finansowych i świata nauki zapoznania się z  zasadami funkcjonowania mechanizmów przedsądowego rozpatrywania sporów na rynkach finansowych UE.

W ramach konferencji planowana jest dyskusja nad następującymi zagadnieniami:

 • działalność organów państwowych w zakresie ochrony praw konsumentów usług finansowych na Ukrainie oraz projekt Ustawy nr 8055 o ustanowieniu Rzecznika Finansowego,
 • ewolucja polskiego systemu ochrony konsumentów na rynkach finansowych,
 • Rzecznik Finansowy i jego rola w ochronie praw konsumentów na rynku finansowym w Polsce,
 • doświadczenia pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich na na rynku finansowym w Polsce,
 • funkcjonowania instytucji zajmujących się zagadnieniami ochrony praw konsumentów usług ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej,
 • zasady finansowania przedsądowych mechanizmów ochrony praw konsumentów usług finansowych w krajach Unii Europejskiej,
 • Rozwój FinTech z punktu widzenia ochrony konsumentów.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

.

Patronat honorowy:

Konferencja została objęta honorowym patronatem:

 • Rzecznika Finansowego dr Aleksandry Wiktorow
 • Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK, dr hab. Andrzeja Chochóła
 • Dziekana Wydziału Finansów i Prawa Prof. UEK, dr hab. Mariusza Andrzejewskiego

.

Miejsce obrad konferencyjnych:

Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 16, sala 11.

Link do mapy

.

Program konferencji:

do pobrania

.

Organizator:

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz  Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie

.

Zgłoszenia i płatności:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowani uczestnicy pokrywają koszt obiadu w dniu konferencji w wysokości 50 zł.

Zgłoszenia w formie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego prosimy przesłać na adres tomasz.jedynak@uek.krakow.pl  lub dostarczyć w formie papierowej do Sekretariatu Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń (pokój F602).

.

Kontakt:

dr Tomasz Jedynak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (tomasz.jedynak@uek.krakow.pl)

dr Victor Trinchuk, Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie (victor_trinchuk@mail.ru)

 


Міжнародна наукова конференція

«Інститут фінансового омбудсмена – український погляд на польський досвід»

Краків, 6 липня 2018 року


Про конференцію:

Конференція проводиться напередодні розгляду та впровадження в дію Верховною Радою України положень проекту закону № 8055 «Про фінансового омбудсмена».

Головною метою конференції є створення майданчика для обміну міжнародним досвідом щодо функціонування інституту фінансового омбудсмена та надання можливості представникам фінансових установ та наукової спільноти ознайомитись з механізмами вирішення досудових спорів на фінансових ринках ЄС.

 

У рамках конференції планується обговорення наступних питань:

 • діяльність органів державної влади у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні,
 • проект Закону № 8055 про створення Фінансового омбудсмена в Україні,
 • еволюція польської системи захисту прав споживачів на фінансових ринках,
 • Фінансовий омбудсмен та його роль у захисті прав споживачів на фінансовому ринку в Польщі,
 • досвід позасудового вирішення спорів споживачів на фінансовому ринку в Польщі,
 • функціонування установ, що займаються питаннями захисту прав споживачів страхових послуг у країнах Європейського Союзу,
 • принципи фінансування досудових інституцій захисту прав споживачів фінансових послуг у країнах Європейського Союзу,
 • Розвиток FinTech з точки зору захисту прав споживачів.

 

Всі учасники заходу отримають матеріали конференції та сертифікати про участь у конференції.

 

Почесний патронат:

Конференція відзначена почесним патронатом:

 • Фінансового омбудсмена – dr Aleksandra Wiktorow
 • Ректора Краківського економічного університету – dr hab. Andrzej Chochół
 • Декана факультету фінансів та права Краківського економічного університету – dr hab. Mariusz Andrzejewski

.

Місце проведення конференції:

Будинок Краківського економічного університету на вул. Раковицька 16, зала 13.

посилання на карту

.

Програма конференції:

завантажити

.

Організатори:

Кафедра управління ризиками та страхування Краківського економічного університету, м. Краків та Інститут післядипломної освіти та бізнесу, м. Київ

.

Заявки та оплата:

Участь у конференції безкоштовна. Зацікавлені учасники покривають вартість обіду в день проведення конференції в розмірі 50 злотих.

.

Контакти:

dr Tomasz Jedynak, Краківський економічний університет, м. Краків (tomasz.jedynak@uek.krakow.pl)

dr Wiktor Trynczuk, Інститут післядипломної освіти та бізнесу, м. Київ (victor_trinchuk@mail.ru)